Po I półroczu w budżecie państwa zamiast deficytu aż 28 mld zł nadwyżki

1. Wczoraj resort finansów opublikował dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, z których wynika, że po 6 miesiącach mamy w nim nadwyżkę wynoszącą aż 28 mld zł, co jest zaskakujące, ponieważ na cały rok zaplanowano aż 82,3 mld zł deficytu.

Dochody budżetu państwa po 6 miesiącach tego roku, były wyższe aż o 36,6 mld zł od tych z tego samego okresu roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż o 35,5 mld zł.

To wynik zaskakująco dobry, w sytuacji kiedy część polskiej gospodarki doświadczyła w tym roku ponad 4 miesięcznego lockdownu, ograniczenia w działalności niektórych branż wprowadzono jeszcze w poprzednim roku i trwały one do właśnie do początków maja tego roku.

W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 234,0 mld zł, tj. 57,8 % planowanych i 206,0 mld zł czyli 42,3% planowanych wydatków, co oznacza, że jak już wspomniałem w budżecie mamy nadwyżkę w wysokości 28 mld zł, przy planowanym na cały rok deficycie w wysokości 82,3 mld zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo recesji, a więc spadku PKB w I kwartale tego roku, wpływy ze wszystkich podatków za 6 miesięcy tego roku były wyższe niż w roku ubiegłym, natomiast wpływy z VAT były wyższe o blisko 30% a z PIT i CIT były wyższe o blisko 20%.

2. Po 6 miesiącach wpływy z podatku VAT były wyższe od ubiegłorocznych aż o 23,2 mld zł (czyli aż o 29,6%), wyższe były także dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier o 1,7 mld zł (czyli o 5,1%), a także z podatku od niektórych instytucji finansowych o 0,2 mld zł czyli o 10,1% (wszystko w ujęciu r/r).

Z kolei dochody z PIT były wyższe o ok. 5,1 mld zł czyli aż o 17,7%, natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 3,4 mld zł czyli o 15,4% (oznacza to także wyższe wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego - łącznie wszystkie jst mają blisko 50% udziału w PIT i prawie 25% wpływów z CIT).

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT po 6 miesiącach wyniosły ponad 103 mld zł, dochody z akcyzy blisko 33,8 mld zł, dochody z PIT wyniosły blisko 33,5 mld zł, dochody z podatku CIT przekroczyły 25,5 mld zł, a podatek od niektórych instytucji finansowych zbliżył się do kwoty 2,6 mld zł.

Całościowo dochody budżetowe zbliżyły się do 57,8% tych planowanych, natomiast dochody podatkowe do 54,5% planowanych, a więc wszystko wskazuje na to, że nie powinno być kłopotów z ich pełną realizacją w ciągu całego roku.

3. Trochę gorzej wyglądała po 6 miesiącach tego roku realizacja dochodów niepodatkowych, wyniosły one blisko 32,1 mld zł i było wyższe zaledwie o 0,8 mld zł (tj. 2,6%) w stosunku do ich wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku.

To gorsze wykonanie dochodów niepodatkowych wynika między innymi z braku dodatkowych wpłat z aukcji pozwoleń na emisję CO2, choć jednocześnie w czerwcu NBP dokonał wpłaty z zysku do budżetu państw w wysokości 8,9 mld zł.

4. Z kolei wydatki budżetowe w okresie styczeń - czerwiec 2021 wyniosły, jak już wyżej zaznaczyłem 206,0 mld zł tj. 42,3 % tych planowanych, były one o 8,5 mld zł niższe (tj. o 4 %) niż w tym samym okresie 2020 roku.

Niższe wykonanie wydatków było głównie spowodowane niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,7 mln zł), wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz mniejsze środki na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o 2,3 mld zł).

Jednocześnie wyższe było wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej o ok. 2,2 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej spowodowanego Brexitem, ale także wyższego poziomu budżetu UE na lata 2021-2027 (poziom zobowiązań wzrósł z 1,2 DNB do 1,4 DNB).

Wyższe było także wykonanie wydatków w części budżetowej Zdrowie o 2,7 mld zł, ze względu na przekazanie dotacji podmiotowej do NFZ oraz przekazanie większych środków do samorządów w ramach subwencji ogólnej dla jst o kwotę 1,9 mld zł.

W sytuacji kiedy PKB w I kwartale spadł o 1,2%, w ujęciu r/r, a jednocześnie wpływy ze wszystkich podatków za I półrocze tego roku, są wyraźnie wyższe w ujęciu r/r, a z VAT o blisko 30%, a z PIT i CIT wyższe o ponad 20 %, wszystko to świadczy o poszerzeniu bazy podatkowej i dalszym uszczelnieniu systemu podatkowego.