Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Oświadczenie ws. przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia oraz oswiadczenie pisemne w sprawie w sprawie inwestowania w dzieci

Europeseł Zbigniew Kuźmiuk podpisał oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia oraz oświadczenie pisemne w sprawie inwestowania w dzieci. Poniżej treść oświadczeń: OŚWIADCZENIE PISEMNE 0042/2015 Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie inwestowania w dzieci1 1. Jedna piąta ludności UE to osoby poniżej 1

8. roku życia;

2. dzieci i młodzież są niewspółmiernie częściej dotknięte problemem ubóstwa; nawet przed kryzysem finansowym stopa ubóstwa dzieci była niedopuszczalnie wysoka; mimo że zobowiązano się rozwiązać ten problem, obecnie ponad jedna czwarta dzieci (27,7%) w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

3. polityka makroekonomiczna powinna chronić dzieci i ich rodziny, a także ustrzec je przed środkami służącymi ograniczeniu deficytu – powinien to być priorytet polityczny;

4. wzywa się zatem Komisję, aby rozważyła możliwość uwzględnienia w społecznym wymiarze unii gospodarczej i walutowej szczegółowego i wiążącego wskaźnika dotyczącego liczby dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

5. Komisja powinna także zwrócić się do wszystkich państw członkowskich o wprowadzenie szczegółowych krajowych celów wyższego lub niższego rzędu dotyczących ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia ustanowionego w strategii Europa 2020 celu dotyczącego ograniczenia ubóstwa;

6. wzywa się Radę, aby zaleciła państwom członkowskim wykorzystanie finansowania unijnego i wszelkich innych dostępnych instrumentów w celu realizacji zalecenia Komisji pt. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji; ponadto Komisja powinna zgodnie z tym zaleceniem sporządzić plan działania i przyjąć wskaźniki dobrobytu dzieci;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji. 0061/2015 Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia1 1. Obecnie zagrożony ubóstwem jest co czwarty Europejczyk, czyli ogółem 125 mln ludzi, a 16 mln Europejczyków cierpi na niedostatek żywności.

2. Nasze zwyczaje konsumpcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o supermarkety, powodują, że ogromna liczba produktów, które wciąż nadają się do spożycia, nie zostaje sprzedana lub jest wycofywana ze sprzedaży, a następne niszczona. Szacuje się, że co roku w Europie marnuje się 100 mln ton żywności.

3. Dotyczy to w szczególności produktów, których zalecana data sprzedaży jest bardzo bliska, artykułów pozostałych po tymczasowych promocjach, owoców i warzyw, których wygląd uznaje się za niespełniający standardów, itp.

4. Według raportu opublikowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w czerwcu 2014 r. wiele krajów UE podjęło już kroki mające na celu zachęcenie do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym.

5. Wzywa się Komisję i Radę do zbadania możliwości przyjęcia, we współpracy z branżą spożywczą, ogólnoeuropejskiego programu zachęcającego supermarkety do przekazywania niesprzedanej przez nie żywności organizacjom charytatywnym.

6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>