Aktywność - Zbigniew Kuźmiuk - Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Pytanie do Komisji w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

Interpelacje 15 stycznia 2016 r. E-000300-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji art.130 Regulaminu Janusz Wojciechowski (ECR) , Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot: Wsprawie debaty odbytej wKomisji Europejskiej wdniu 13stycznia 2016r. dotyczącej sytuacji wPolsce W związku zodbytą debatą wKomisji dotyczącą sytuacji wPolsce prosimy owyjaśnienie: 1. Na podstawie jakich informacji, kiedy iprzez kogo przekazanych Komisja uznała za konieczne odbycie tej debaty?

2. Czy Komisja przeprowadzała jakieś analizy prawne nowych polskich ustaw oTrybunale Konstytucyjnym imediach publicznych, kto ikiedy takie analizy przeprowadzał ijakie były konkluzje tych analiz, wszczególności, czy wskazały one, jakie konkretnie przepisy Unii Europejskiej zostały naruszone tymi ustawami?

3. Jakie dalsze działania ina jakiej podstawie prawnej zawartej wprzepisach traktatowych zamierza prowadzić Komisja wobec Polski wsprawach, októrych mowa wyżej? źródło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-000300+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>