Aktywność - Zbigniew Kuźmiuk - Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Odpowiedź Komisji na pytanie w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

27 kwietnia 2016 r. E-000300/16 Wspólna odpowiedź udzielona przez pierwszego Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa wimieniu Komisji Pytania pisemne: E-000465/16 , E-000615/16 , E-000292/16 , E-000408/16 , E-000300/16 Dnia 19stycznia 2016r. wParlamencie Europejskim miała miejsce debata poświęcona bieżącej sytuacji wPolsce, wtrakcie której Komisja wyjaśniła powody, dla których zdecydowała wszcząć ocenę ostatnich wydarzeń wPolsce, do czego nawiązują Panie iPanowie Posłowie wświetle ram praworządności. Obecnie Komisja ocenia sytuację wdrodze dialogu zwładzami polskimi na podstawie ich kompetencji wynikających ztraktatów. Nie obowiązują żadne konkretne terminy ukończenia różnych etapów przewidzianych wtych ramach. Jeśli uda się uregulować sytuację, wówczas nie będzie konieczne podejmowanie dalszych kroków. Jak podano wkomunikacie poświęconym ramom praworządności, Parlament Europejski iRada będą regularnie informowane opostępach, jakie zachodzą na poszczególnych etapach. Komisja przypomina, że – jak wyjaśniono wkomunikacie poświęconym ramom praworządności (1) – ramy te będą stosowane wsytuacji, gdy władze państw członkowskich podejmują środki lub tolerują sytuację, które mogą wsposób systematyczny zagrażać integralności, stabilności lub prawidłowemu funkcjonowaniu instytucji imechanizmom zabezpieczającym ustanowionym na poziomie krajowym wcelu zagwarantowania praworządności. Wtakiej sytuacji zastosowanie będą miały ramy praworządności, jeśli nie można wszcząć postępowania onaruszenie, by zaradzić takiemu zagrożeniu. (1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego iRady pt. Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności, COM(2014) 158 final/

2. źródło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-000300&language=PL

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>