Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Odpowiedż Komisji na pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

Posłowie Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski , Stanisław Ożóg oraz Jadwiga Wiśniewska skierowali 7 kwietnia 2016 do Komisji Europejskiej pytanie następującej treści w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce : Do naszych biur poselskich licznie zwracają się producenci mleka z prośbą o pomoc w związku zdramatyczną sytuacją na tym rynku. W Polsce rynek mleka cierpi z powodu rosyjskiego embarga na produkty mleczne, ceny mleka spadają, rolnicy są dotkliwie karani za przekraczanie kwot mlecznych. Dotychczasowa polityka UE nie zdaje egzaminu. Konieczne jest podjęcie konkretnych działań wspierających rolników z dotkniętego kryzysem sektora mlecznego. Brak stanowczych i skutecznych działań spowoduje bankructwo wielu gospodarstw modernizowanych często przy wykorzystaniu środków unijnych. W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami: Czy Komisja dostrzega potrzebę zmiany dotychczasowej polityki na rynku mleka i jakie inicjatywy podejmie aby pomóc rolnikom? Czy Komisja rozważa przeznaczenie dodatkowych środków finansowych dla dotkniętych kryzysem producentów z sektora mlecznego? Czy Komisja dopuszcza możliwość zwolnienia producentów mleka z kar za jego nadprodukcję lub ich odroczenie? 7 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź od Komisji Europejskiej odnośnie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce. W odpowiedzi udzielonej przez komisarza Phila Hogana w imieniu Komisji czytamy: Obecna europejska polityka dotycząca sektora mleczarskiego została zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę w ramach reformy wspólnej polityki rolnej z 2013 r. Obejmuje ona szeroki wachlarz instrumentów, z których Komisja korzystała do bezpośredniego lub pośredniego wspierania europejskich rolników w trudnej sytuacji od czasu wprowadzenia rosyjskiego zakazu importu wsierpniu 2014 r., a następnie kilkakrotnie po załamaniach na światowych rynkach od 2015 r. Na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa z dnia 14 marca 2016 r. Komisja przedstawiła nowy zestaw 13 środków w odpowiedzi na propozycje wysunięte przez państwa członkowskie, uzupełniając pakiet pomocy w wysokości 500 mln EUR z września ubiegłego roku. Niektóre z tych środków dotyczą utrzymującego się problemu nierównowagi podaży i popytu w Unii, zapewniają pomoc pieniężną dla rolników i dążą do ustabilizowania rynków. Inicjatywa ta jest zgodna z ramami prawnymi, opiera się na dostępnych środkach budżetowych i zyskała szerokie poparcie państw członkowskich. Nie istnieje żadna podstawa prawna, która uprawniałaby Komisję do zwalniania unijnych rolników zobowiązku uiszczania opłaty z tytułu nadwyżek za ostatni rok kwotowy. Ponadto Komisja powołała Grupę Zadaniową ds. Rynków Rolnych, która ma omawiać kwestie istotne dla funkcjonowania europejskiego sektora rolno-spożywczego, takie jak przejrzystość rynku, dostęp rolników do instrumentów finansowych oraz rynków terminowych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany cen, możliwości organizowania stosunków umownych w ramach łańcucha oraz prawne możliwości organizowania wspólnych działań rolników. Wszystkie te elementy służą poprawie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności. Do końca 2016 r. grupa zadaniowa przedstawi sprawozdanie ze swoich ustaleń obejmujące konkretne zalecenia dotyczące inicjatyw politycznych iustawodawczych.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>