Po III kwartałach zaledwie 1,8 mld zł deficytu budżetowego

  1. Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za III kwartały 2019 roku (styczeń- wrzesień), z którego wynika, że mamy deficyt w wysokości zaledwie 1,8 mld zł (tj. tylko 6,3% deficytu planowanego na cały rok).

W okresie styczeń - wrzesień tego roku zrealizowano 296,0 mld zł, czyli 76,3 % planowanych dochodów i 297,8 mld zł tj. 71,5 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 1,8 mld zł tj.6,3 % jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w 2019 roku w wysokości 28,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, PIT, CIT, akcyzy i podatku od gier, a także podatku od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był przecież bardzo „wyśrubowany”.

  1. W okresie 9 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 23,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż ok.19,1 mld zł.

Po 9 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 8,7 mld zł czyli o 7 %).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe od ubiegłorocznych o 0,8% (tj. o 0,4 mld zł) i wyniosły blisko 53 mld zł.

Z kolei dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 12,7 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,4 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 17,7 % r/r (tj. ok. 4,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% % w ujęciu r/r  i wyniosły blisko 3,5 mld zł.

  1. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w we wrześniu w ujęciu rok do roku o ponad 7%).

Natomiast wyższe po 9 miesiącach aż o blisko 18 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 9 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.24,9 mld zł i było wyższe aż o 19,7 % (tj. 4,1 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 9 miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok.23,2 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

  1. Z kolei wykonanie wydatków po III kwartałach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 297,8 mld zł tj. 71,5 % planu i było, aż o 28,1 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 269,7 mld zł ( są wyższe o 10,4%).

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 5,1 mld zł, przekazano również wyższą niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 11,6 mld zł, co było związane z wypłatą tzw. 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,8 mld zł).

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków z budżetu do FUS do budżetu UE i dla jednostek samorządu terytorialnego i to aż blisko 21 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po 9 miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę i to w wysokości ponad 19 mld zł.