W 2021 roku dochody z VAT wyższe aż o 93 mld zł od tych z 2015 roku

  1. Wczoraj resort finansów opublikował dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń-grudzień 2021 roku, z których wynika, że po 12 miesiącach jego realizacji mamy deficyt wynoszący 26,3 mld zł, co bardzo pozytywnie zaskakuje, ponieważ po niedawnej nowelizacji, deficyt ten miał wynieść 40,4 mld zł (przed nowelizacją miał wynieść aż 82,3 mld zł).

Dochody budżetu państwa w całym 2021 roku, były wyższe aż o 75,2mld zł, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż o 61,9 mld zł.

To wynik zaskakująco dobry, w sytuacji kiedy część polskiej gospodarki doświadczyła w poprzednim roku ponad 4 miesięcznego lockdownu, ograniczenia w działalności niektórych branż wprowadzono jeszcze w 2020 roku i trwały one właśnie do początków maja.

W okresie styczeń-grudzień 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 495,0 mld zł, tj. 102,5% planowanych i 521,3 czyli 99,6% planowanych wydatków, co oznacza, jak już wspomniałem, że deficyt wyniósł tylko 26,3 mld zł

Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo recesji, a więc spadku PKB w I kwartale 2021 roku, wpływy ze wszystkich podatków za 12 miesięcy, były wyraźnie wyższe niż w roku 2020, wpływy z VAT były wyższe o 16,9%, z PIT o 15,4%, a z CIT aż o 26,9 %.

 

  1. Po 12 miesiącach wpływy z podatku VAT były wyższe od tych 2020 roku aż o 31,2 mld zł (czyli aż o 16,9%), wyższe były także dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier o 4,7 mld zł (czyli o 6,4%), a także z podatku od niektórych instytucji finansowych o 0,5 mld zł czyli o 9,9% (wszystko w ujęciu r/r).

Z kolei dochody z PIT były wyższe o ok. 9,8 mld zł czyli aż o 15,4 %, natomiast dochody z podatku CIT były wyższe aż o 11,1 mld zł czyli o 26,9 % (oznacza to także znacznie wyższe niż planowano wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego - łącznie wszystkie JST mają blisko 50% udziału w PIT i prawie 25% wpływów z CIT).

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT po 12 miesiącach wyniosły blisko 216 mld zł, dochody z akcyzy blisko 75,8 mld zł, dochody z PIT wyniosły ponad 73,6 mld zł, dochody z podatku CIT ponad 52,4 mld zł, a podatek od niektórych instytucji finansowych wyniósł ponad 5,3 mld zł.

Należy przy tej okazji podkreślić, że po 6 latach realizacji budżetu przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, dochody z VAT wzrosły aż o 93 mld zł, bowiem w 2015 roku ich wykonanie wyniosło tylko 123 mld zł.

 

  1. Trochę skromniej wzrosły natomiast po 12 miesiącach dochody niepodatkowe, wyniosły one blisko 60,6 mld zł i były wyższe o 13,2 mld zł (tj. 27,9%) w stosunku do ich wykonania w okresie styczeń - grudzień 2020 roku.

W czerwcu NBP dokonał wpłaty z zysku do budżetu państwa w wysokości aż 8,9 mld zł, wpłynęły do budżetu także środki z aukcji uprawnień do emisji CO2 i była to kwota ponad 24,3 mld zł.

 

  1. Z kolei wydatki budżetowe w okresie styczeń – grudzień 2021 wyniosły, jak już wyżej zaznaczyłem 521,3 mld zł tj. 99,6% tych planowanych, były one o 16,5 mld zł wyższe (tj. o 3,3%) niż w tym samym okresie 2020 roku.

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, któremu przekazano z budżetu aż 10,2 mld zł dotacji mniej niż planowano ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy, a także wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, był one o ok. 3,3 mld zł mniejsze niż planowano

Jednocześnie wyższe było wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej o ok. 5 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej spowodowanego Brexitem, ale także wyższego poziomu budżetu UE na lata 2021-2027 (poziom zobowiązań wzrósł z 1,2 DNB do 1,4 DNB).

Wyższe było także wykonanie wydatków w części budżetowej Zdrowie ze względu na przekazanie dotacji podmiotowej do NFZ oraz przekazanie większych środków do samorządów w ramach subwencji ogólnej dla jst.

W końcówce roku minister finansów przekazał również dodatkową kwotę 14,2 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania Covid19, 12 mld zł jako wpłatę do Funduszu Solidarnościowego, 9 mld zł na zasilenie Funduszu Kolejowego, a wydatki na łączną kwotę 7,6 mld zł zakwalifikował jako wydatki niewygasające (będą mogły zostać wydatkowane w I połowie tego roku).