Rozsądna polityka lokat pozwoliła NBP na osiągnięcie ponad 7 mld zł zysku

1. W poprzednim tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy budżetowej, podczas którego minister finansów poinformował, że w dochodach niepodatkowych w budżetu w wysokości 43 mld zł , znalazła się wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP), w wysokości 7,2 mld zł ( w projekcie ustawy budżetowej z września poprzedniego roku takiej wpłaty nie było).

Pojawienie się wpłaty z zysku NBP pozwoliło rządowi utrzymać propozycję zrównoważonego budżetu, w sytuacji kiedy większość parlamentarna wycofała się z likwidacji tzw. limitu 30-krotności składek na ZUS, która miała przynieść ponad 7 mld zł dodatkowych wpłat tych składek.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć ,że NBP ma obowiązek dokonać wpłaty z zysku w wysokości 95% ale o tym czy ten zysk osiągnie informuje rząd dopiero pod koniec roku wtedy kiedy zna wyniki między innymi polityki lokat rezerw, a także rachunku zysków i strat wynikających z kształtowania się kursu złotego w stosunku do głównie amerykańskiego dolara, euro, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta.

2. W roku 2019 zarówno polityka lokowania rezerw jak i kształtowanie się różnic kursowych było na tyle korzystne , że sumarycznie wynik finansowy NBP przekroczył znacznie 7  mld zł, w konsekwencji duża część tej kwoty trafi do budżetu państwa.

W tym miejscu należy przypomnieć ,że że do niedawana zasoby złota w rezerwach walutowych NBP wahały się w granicach 100 ton ale w ostatnich kilkunastu miesiącach (w latach 2018-2019), powiększyły się prawie o 126 ton do poziomu blisko 229 ton.

Realizując strategiczne decyzje zarządu, NBP w połowie 2018 roku zakupił około 26 ton złota jak się szacuje za około 3,6 mld zł (uncja kosztowała wtedy na rynku około 1,2 tys. USD), a w maju i czerwcu 2019 roku kolejne blisko 100 ton za kwotę około 16-17 mld zł.

Sumarycznie jak już wspomniałem NBP zakupił blisko 126 ton złota za kwotę około 20 mld zł, a obecnie złoto to jest warte przynajmniej 24 mld zł ( cena za uncję wynosi blisko 1,5 tys. USD i ma tendencję wzrostową).

Wspomniane wyżej 229 ton rezerw w złocie zgromadzone przez NBP , zbliża nasz bank centralny do średniej w bankach centralnych na świecie, pod względem udziału złota w rezerwach walutowych ( ta średnia wynosi około 10%).

3. NBP wprawdzie nie zamierza tego złota sprzedawać  ale nie ulega wątpliwości że zakupy odbywały się we właściwych momentach, przede wszystkim przed powstaniem ogromnego niepokoju na rynkach ze względu na nasilający się konflikt handlowy pomiędzy Chinami i USA( stąd między innym wzrost cen złota na giełdzie).

W związku z tym decyzje zarządu NBP z połowy 2018 roku o zmianie struktury rezerw walutowych i bardziej niż podwojenie  zasobów złota w tych rezerwach, należy nie tylko docenić , co więcej wycena aktywów w złocie po aktualnym kursie, powoduje że tylko z tego tytułu pojawiło się rachunku zysków i strat blisko 2 mld zł zysku.

4. Na pojawienie się wysokiej kwoty zysku w bilansie NBP miała wpływ także decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z listopada poprzedniego roku o zmianie zasad tworzenia rezerw na pokrycie strat z tytułu ryzyka kursowego.

Po tych zmianach rezerwy na ryzyko kursowe są tworzone tylko z dodatniego wyniku kursowego (powstaje gdy złoty się osłabia w stosunku do innych walut), a nie z całej nadwyżki przychodów na kosztami NBP, co więcej usunięto z dotychczasowych przepisów przepis wyznaczający docelową wysokość tej rezerwy. 

Wprowadzenie zmian tych przepisów , spowoduje, że w kolejnych latach nie będzie już takich sytuacji, że NBP nie wykazuje w ogóle zysku, jego kwota być może będzie niższa niż osiągnięta w 2019 roku ale będzie występowała corocznie.