Już drugi miesiąc z rzędu Polska liderem wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia

1. Wczoraj ukazał się komunikat Eurostatu, z którego wynika, że Polska na koniec lutego 2021 roku, była już drugi miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu pośród krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie bezrobocia.

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce na koniec lutego 2021 roku, ustalana tzw. metodą BAEL (opartą na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,1% i była zaledwie 0,1 punktu procentowego wyższa niż w styczniu 2020 roku, a więc tuż przed rozpoczęciem pierwszej fali pandemii koronawirusa (wtedy wynosiła 3,0%).

Polska została jak wspomniałem już drugi miesiąc z rzędu liderem wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE, w liczbach bezwzględnych według wspomnianej metody BAEL, bezrobocie na koniec lutego w naszym kraju wynosiło około 540 tysięcy osób.

Tuż za Polską wg. danych Eurostatu, podobnie jak w styczniu, znalazły się Czechy, które przez wiele miesięcy były krajem o najniższym bezrobociu w UE, teraz ten wskaźnik wynosi tam 3,2%, na 3 miejscu znalazła się Holandia - 3,6%, na 4 miejscu była Malta-4,4%, 5 miejscu Niemcy z bezrobociem wynoszącym 4,5%, na 6 miejscu Węgry z bezrobociem na takim samym poziomie jak Niemcy czyli 4,5%, na 7 miejscu Słowenia z bezrobociem w wysokości 4,9%, w pozostałych krajach UE, bezrobocie wyraźnie przekraczało 5%.

2. Najwyższy z kolei poziom bezrobocia odnotowano tradycyjnie w Grecji, która już 10 rok „wychodzi z kryzysu” w wysokości 16,2% (dane za styczeń) i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -16,1%, z dużych gospodarek na kolejnych miejscach od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie ponad 10,2, i Francja z bezrobociem na poziomie 8%.

Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania) mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, są w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej.

Jeszcze większe wrażenie niż wskaźniki stopy bezrobocia, robią liczby bezrobotnych szczególnie jeżeli chodzi o duże gospodarki, Niemcy to ponad 2 mln bezrobotnych, Hiszpania ponad 3,7 mln bezrobotnych, Włoch prawie 2,5 mln bezrobotnych, Francja- blisko 2,4 mln bezrobotnych, z tego duża część to ludzie młodzi do 25 roku życia.

Taka sytuacja, połączona z ograniczeniami swobód obywatelskich spowodowanych pandemią koronawirusa, może być mieszanką wybuchową i powodować niepokoje społeczne na duża skalę, zwłaszcza, że większość bezrobotnych w tych krajach to ludzie młodzi (w Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodych do 25 roku życia wynosi blisko 40% i jest to prawie 600 tysięcy osób).

3. Z kolei przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 27 krajach UE na koniec lutego 2021 roku wyniosła 7,5%, natomiast z kolei średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,3 %.

Bezrobocie w krajach strefy euro było więc o 0,8 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami, obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE.

Okazuje się, że w 7 krajach spoza strefy euro, bezrobocie jest wyraźnie niższe niż średnia w strefie euro: Polska 3,1%, Czechy-3,2%, Węgry-4,5%, Bułgaria-5,3%, Rumunia-5,7%, Dania-6,1% czy Chorwacja - 7,1%, tylko w Szwecji było trochę wyższe i wyniosło 8,8%.

4. Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który mierzy bezrobocie liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do cywilnej liczby ludności aktywnej zawodowo, stopa bezrobocia na koniec lutego 2021 roku wyniosła 6,5% i nie zmieniła się w stosunku do końca stycznia tego roku.

W liczbach bezwzględnych według metodologii GUS w końcu lutego 2021 roku bezrobotnych było 1,099 tys. osób i w porównaniu ze styczniem bezrobocie wzrosło o ok. 10 tys. osób, co oznacza że druga fala pandemii koronawirusa tylko w niewielkim stopniu wpływa na wzrost bezrobocia.

Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (lider wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce po ponad pięciu latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i utrzymują się mimo trwających już ponad rok problemów w gospodarce spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął jak widać właściwą strategię wspierania przedsiębiorców i pracowników, kolejne Tarcze rządowe i dwie Tarcze finansowe są nakierowane na zapewnienie płynności przedsiębiorcom, pod warunkiem jednak, że będą chronili miejsca pracy i po niskim poziomie bezrobocia widać, że to się udaje.