Polska już od 4 miesięcy liderem wśród krajów UE o najniższym bezrobociu

1. W poprzednim tygodniu ukazał się komunikat Eurostatu, z którego wynika, że Polska na koniec kwietnia 2021 roku, była już czwarty miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu pośród krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie bezrobocia.

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce na koniec kwietnia 2021 roku, ustalana tzw. metodą BAEL (opartą na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,1% i była zaledwie o 0,1 punktu procentowego wyższa niż w marcu 2020 roku, a więc tuż przed rozpoczęciem pierwszej fali pandemii koronawirusa (wtedy wynosiła 3,0%).

Polska była jak wspomniałem już czwarty miesiąc z rzędu liderem wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE, w liczbach bezwzględnych według wspomnianej metody BAEL, bezrobocie na koniec kwietnia w naszym kraju wynosiło około 524 tysięcy osób.

Tuż za Polską wg. danych Eurostatu, podobnie jak w marcu, znalazły się Czechy, które przez wiele miesięcy były krajem o najniższym bezrobociu w UE, teraz ten wskaźnik wynosi tam 3,4%, na 3 miejscu znalazła się Holandia - 3,4%, na 4 miejscu Malta -3,8%, na 5 miejscu Węgry-4,3%, na 6 miejscu Niemcy z bezrobociem wynoszącym 4,4%, na 7 miejscu znalazła się Bułgaria z bezrobociem w wysokości 4,7%, w pozostałych krajach UE, bezrobocie wyraźnie przekraczało 5%

2. Najwyższy z kolei poziom bezrobocia w marcu odnotowano tradycyjnie w Grecji, która już 10 rok „wychodzi z kryzysu” w wysokości 15,8% (przy czym dane dla tego kraju są za styczeń 2021 roku) i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -15,4%, z dużych gospodarek na kolejnych miejscach od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie ponad 10,7%, wysoko w tym niekorzystnym rankingu jest  także Francja z bezrobociem na poziomie 7,3%.

Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania), mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, są w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej.

Jeszcze większe wrażenie niż wskaźniki stopy bezrobocia, robią liczby bezrobotnych szczególnie jeżeli chodzi o duże gospodarki, Niemcy prawie 2 mln bezrobotnych, Hiszpania ponad 3,5 mln bezrobotnych, Włochy prawie 2,7 mln bezrobotnych, Francja- ponad 2,2 mln bezrobotnych, z tego duża część to ludzie młodzi do 25 roku życia.

Taka sytuacja, połączona z ograniczeniami swobód obywatelskich spowodowanymi pandemią koronawirusa, może być mieszanką wybuchową i powodować niepokoje społeczne na duża skalę, zwłaszcza, że większość bezrobotnych w tych krajach to ludzie młodzi (w Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodych do 25 roku życia wynosi blisko 40% i jest to prawie 600 tysięcy osób).

3. Z kolei przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 27 krajach UE na koniec kwietnia 2021 roku wyniosła 7,3%, natomiast średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,0 %.

Bezrobocie w krajach strefy euro było więc o 0,7 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami, obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE.

Okazuje się, że w 7 krajach spoza strefy euro, bezrobocie jest wyraźnie niższe niż średnia w strefie euro: Polska 3,1%, Czechy -3,4%, Węgry -4,3%, Bułgaria -4,7%, Rumunia -5,7%, Dania -5,7% czy Chorwacja -7,5%, tylko w Szwecji było trochę wyższe i wyniosło 9,1%.

4. Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który mierzy bezrobocie liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do cywilnej liczby ludności aktywnej zawodowo, stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2021 roku wyniosła 6,3% i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu procentowego.

W liczbach bezwzględnych według metodologii GUS w koniec kwietnia 2021 roku bezrobotnych było 1,053 tys. osób i w porównaniu do końca marca bezrobocie zmalało o ok. 25 tys. osób, co oznacza że druga fala pandemii koronawirusa nie spowodowała wzrostu bezrobocia ,wręcz przeciwnie jego spadek.

Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (od 4 miesięcy lider wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce po ponad pięciu latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i utrzymują się mimo trwających już ponad rok problemów w gospodarce spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął jak widać właściwą strategię wspierania przedsiębiorców i pracowników, kolejne Tarcze rządowe i dwie Tarcze finansowe, na które wydatkowano już ponad 210 mld zł, są nakierowane na zapewnienie płynności przedsiębiorcom, pod warunkiem jednak, że będą chronili miejsca pracy i po niskim poziomie bezrobocia widać, że to się udaje.