W ciągu 7 lat rządów PiS nastąpiło blisko podwojenie wpływów budżetowych z podatku VAT

1. W ostatni wtorek minister finansów Tadeusz Kościński przestawił projekt budżetu na 2022 rok, z którego między innymi wynika, że w stosunku do roku 2015, wpływy z podatku VAT w przyszłym roku, ulegną blisko podwojeniu.          

Otóż wg projektu wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 231,4 mld zł, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy po koalicji PO-PSL na koniec roku 2015, wyniosły one 123,1 mld zł .

W ciągu 8 lat rządów PO-PSL wzrosły one ze 101,8 mld zł w roku 2008, do wspomnianych 123,1 mld zł  w roku w 2015, a wiec zaledwie o 21,3 mld zł, natomiast podczas dotychczasowych 7-letnich rządów PiS wzrosną one o 108, 3 mld zł , a więc będzie to ponad 5-krotnie wyższy wzrost wpływów z podatku VAT.

To blisko podwojenie wpływów z VAT w ciągu 7 lat, następuje mimo trwającego ponad  rok kryzysu gospodarczego w Europie i Polsce , spowodowanego negatywnym wpływem pandemii Covid 19, co skutkowało spadkiem PKB w 2020 roku o 2,9% , a I kwartale tego roku o 1,2% .

2. Minister Kościński poinformował także, że plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok, został oparty na następujących założeniach: wzrost PKB w ujęciu realnym 4,6%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%, wzrost spożycia indywidualnego w ujęciu nominalnym o 9,2%.

Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników, a także innych prognoz, zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 475,6 mld zł, a wydatki na poziomie 505,6 mld zł, co oznacza , że przewidywany deficyt budżetowy w 2022 roku, ma wynieść 30 mld zł czyli tylko 2,8% PKB (wg. definicji UE).

Na wspomniane wyżej dochody budżetowe złożą się dochody z 4 najważniejszych podatków: z tego z podatku VAT wspomniana wyżej kwota 231,4 mld zł, blisko 67 mld z PIT (co oznacza ,że podobna kwota trafi do budżetów JST jako że mają one blisko 50% udziałów w tym podatku), 51 mld zł z podatku CIT (dodatkowo około 20 mld zł trafi do JST), a także 78 mld zł wpływów z akcyzy, pozostała część to podatki o mniejszym znaczeniu finansowym (bankowy i od sklepów wielkopowierzchniowych) ,a także dochody niepodatkowe.

We wpływach podatkowych zostały już uwzględnione skutki obniżek podatku PIT ,które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022, w tym wprowadzenie wynoszącej 30 tys. zł kwoty wolnej i podniesienie z 85 tys. zł do 120 tys. zł wartości II przedziału podatkowego, w którym obwiązuje wyższa 32% stawka podatkowa.

3. Po stronie wydatkowej jak zaznaczył minister finansów przewidziano środki na realizację wszystkich programów społecznych ( Rodzina 500 plus, Dobry Start, Kapitał społeczny na  drugie i każde kolejne dziecko pomiędzy 12 ,a 36 miesiącem życia), a także środki na podwyżki emerytur i rent od 1 marca wskaźnikiem 104,89%.

W budżecie są zawarte również środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, przewidziano zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla tych pracowników o 4,4%, przywrócono także po wielu latach tzw. 3% fundusz nagród dla pracowników tej sfery, zwieszony jeszcze przez rząd PO-PSL.

Rada Ministrów przewidziała także dodatkowe zasilenie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, tak aby zgodnie z ustawą wydatki na ochronę, zdrowa nie były niższe niż 5,75% PKB, a wydatki na obronę narodową mnie niższe niż 2,2% PKB.

Jak podkreślono w budżecie są zawarte także środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia , infrastrukturze głownie drogowej i kolejowej, a także w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Niejako przy okazji minister Kościński zapowiedział ,że w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków, które będą  o blisko 70 mld zł wyższe niż planowano, jeżeli planowane wydatki zostaną wykonane w 100%, to deficyt budżetowy na koniec tego roku wyniesie  tylko ok.13 mld zł, zamiast planowanych 82,3 mld zł.