Optymistyczna prognoza MFW dla Polski zarówno w zakresie wzrostu gospodarczego ale i inflacji

  1. Kilka dni temu okazał się jesienny flagowy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), dotyczący światowej gospodarki z prognozami dotyczącymi podstawowych wielkości makroekonomicznych dla poszczególnych krajów.

W Word Economic Outlook prognozy dla naszego kraju na lata 2021-2022 są niezwykle optymistyczne nie tylko w odniesieniu do wzrostu PKB, bezrobocia ale także inflacji, która wg prognozy MFW w Polsce będzie wyraźnie spadać.

Wg. tego raportu wzrost PKB wyniesie w Polsce 5,1% w 2021 i podobnie 5,1% w roku 2022, bezrobocie mierzone liczbą niepracujących ale aktywnie poszukujących pracy w stosunku do wszystkich osób w wieku zdolności do pracy wyniesie 3,5% w 2021 roku i tylko 3,2% w roku 2022.

Wg. prognoz MFW pod kontrolą będzie także inflacja, która w ostatnich miesiącach zbliżyła się do 6%, jej średnioroczna wielkość w 2021 roku wyniesie 4,4%, w roku 2022 będzie to 3,3%, a na koniec roku 2022 wyniesie tylko 2,6%, a wiec będzie wręcz w celu inflacyjnym wyznaczonym przez RPP (2,5% +/-1%).

 

  1. Te prognozy pokrywają z prognozami Narodowego Banku Polskiego (NBP), niedawno prezes Adam Glapiński poinformował, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku wyniesie 5% PKB, a w roku 2022 aż 5,4% PKB.

Podkreślił, „że to będą dwa lata, w których dokonamy kolejnych kroków zbliżających nas do zachodnioeuropejskiej zamożności”, co będzie szczególnie widoczne w sytuacji kiedy gospodarki krajów Europy Zachodniej, będą się jednak rozwijały dużo wolniej.

Podkreślił także, że mimo tego wysokiego wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia NBP, „polska gospodarka jest doskonale zrównoważona, że jest relacja pomiędzy poszczególnymi kategoriami, że one rosną mniej więcej równolegle”.

 

  1. Na początku września agencja Fitch, jako pierwsza z trzech największych agencji ratingowych (Fitch, S&P i Moody's), potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na dotychczasowym poziomie A-, jednocześnie utrzymała jego stabilną perspektywę.

Jak podkreślono w komunikacie agencji „stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok związany z pandemią, oczekiwanie wsparcia wzrostu gospodarczego ze środków unijnego Funduszu Odbudowy, oraz oczekiwania agencji, że po mocnym pogorszeniu poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego w 2020 roku, oba wskaźniki ulegną poprawie już w 2021”.

Agencja Fitch podwyższyła także prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w roku 2021 z dotychczasowych 4,4% PKB do 5,2% PKB, a na rok 2022 z dotychczasowych 4% PKB do 4,5% PKB.

Z kolei pod koniec września agencja ratingowa S&P Global Ratings, podwyższyła prognozę wzrostu PKB dla Polski z dotychczasowych 4,5% do 5,1% w tym roku i do 5,3% w roku 2022 i jest to jeden z najwyższych poziomów wzrostu w całej UE.

 

  1. Natomiast na początku lipca tego roku prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i innych europejskich krajów, podniósł także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Prognoza wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku wg EBOR jest wyższa od tej wcześniejszej aż o 2 pkt proc (PKB ma wzrosnąć o 5%, zamiast wcześniejszych 3%), a w 2022 roku wzrost PKB ma wynieść 4,8%.

Jednocześnie jak podkreślił EBOR w 2021 roku, Polska będzie jednym z nielicznych krajów europejskich, który nie tylko odrobi spadek PKB z 2020 roku ale w porównaniu z 2019 rokiem jego gospodarka, będzie na plusie wynoszącym 2,2 pkt proc (po II kwartale tego roku ta prognoza EBOR spełnia się w 100%).

Jesteśmy więc jedyną duża unijną gospodarką, która już po II kwartale tego roku odrobiła straty w PKB wywołane pandemią Covidu19, co więcej mimo wydatkowania ponad 220 mld zł na wsparcie przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami pandemii, udaje nam się redukować dług publiczny w relacji do PKB.

 

  1. Według danych ministerstwa finansów dług publiczny w relacji do PKB (wg polskiej metodologii) będzie się zmniejszał z 47,8% w 2020 do 45,4% w roku obecnym, do 43,8% w roku 2022 i do 40,3% w roku 2025.

Z kolei według metodologii unijnej dług ten w relacji do PKB będzie się obniżał z poziomu 57,5% w 2020 roku, do 57,0 % w roku obecnym, do 56,6% w roku 2022, a później w tempie znacznie szybszym do 52,9% w roku 2025.

Jednocześnie spadały będą koszty obsługi długu publicznego w relacji do PKB z 1,03% w roku 2021 do 0,95% w roku 2022 i ok. 0,88-0,89% w roku 2025.