Polska na początku 2018 roku liderem w wykorzystywaniu środków unijnych

1. Na początku kwietnia minister Jerzy Kwieciński poinformował o znaczącym przyroście liczby wniosków o inwestycje współfinansowanych ze środków unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2014-2020, złożonych do końca marca tego roku w ramach programów rządowych. 

 

 

Przypomniał, że wartość umów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych prowadzonych przez resorty na koniec marca 2019 roku, przekroczyła 391 mld zł, przy czym kwota ta obejmowała zarówno dotacje unijne, które sięgnęły 240 mld zł oraz wkład własny beneficjentów pochodzący zarówno z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetów instytucji prywatnych w tym przedsiębiorców.

 

 

Z beneficjentami podpisano umowy na 48,5 tysięcy inwestycji, wartość tych wszystkich projektów to jak już wspomniałem kwota około 400 mld zł, co stanowi 75% dostępnych dla Polski z funduszy unijnych.

 

 

Do końca marca KE wypłaciła Polsce ponad 91 mld zł z polityki spójności przy czym w ramach programów krajowych była to kwota około 59 mld zł, a w programach regionalnych około 32 mld zł, czyli odpowiednio 25% i 24% puli środków przeznaczonych dla Polski 

 

 

Sumarycznie to kwota wynosząca ponad 21 mld euro, co czyni nas liderem wykorzystania środków unijnych zarówno jeżeli chodzi o zawieranie umów, jak i wartość rozliczonych dotacji z Komisją Europejską.

 

 

2. Przyśpieszyły podpisywanie umów i wykorzystanie środków unijnych także samorządy województw, do końca marca marszałkowie podpisali 35 tysięcy umów na prawie 134 mld zł z tego dotacje unijne to ponad 91 mld zł, a pozostałe środki do pieniądze z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, czy rolników.

 

 

W ten sposób samorządy województw zbliżyły się do poziomu 68% wykorzystania środków unijnych postawionych im do dyspozycji przez rząd w ramach 16 programów regionalnych.

 

Liderami w wykorzystywaniu środków unijnych są województwa: pomorskie opolskie, mazowieckie, wielkopolskie i lubuskie, natomiast na końcu stawki znajdują się województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i podlaskie.

 

Ale jak podkreślił minister Kwieciński, programy zarządzane przez wszystkie województwa są w lepszej sytuacji niż rok temu, w związku z tym nie ma już zagrożenia niewykorzystaniem środków jakie występowało w niektórych województwach jeszcze jesienią poprzedniego roku.

3. Środki z programów regionalnych w ponad 50% zostały przeznaczone na inwestycje samorządowe (w gminach, powiatach i województwach), na ten cel przeznaczono do marca około 50 mld zł.

 

 

Na drugim miejscu znaleźli się przedsiębiorcy, którzy podpisali z samorządami województw umowy na blisko 22 mld zł, głównie na inwestycje w maszyny i urządzenia, a także przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

 

W innym ujęciu środki z programów samorządowych zostały przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną (ponad 16 mld zł), ograniczanie wykluczenia społecznego (blisko 14,5 mld zł) oraz transport (około 14 mld zł).

 

4. Okazuje się więc, że zarówno na poziomie rządowym jak samorządowym, wydatkowanie środków z budżetu UE idzie bardzo sprawnie przy czym zaawansowanie programów rządowych jest wyraźnie wyższe niż tych samorządowych (75% wykorzystania rząd, 68% wykorzystania samorządy).

 

 

Trzeba także podkreślić, że dzięki tak sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych od początku 2015 roku w obiegu gospodarczym (głównie związanym z inwestycjami) znalazło się aż 525 mld zł (całkowita wartość uruchomionych przedsięwzięć rządowych i samorządowych finansowanych ze środków unijnych) i była to kwota, która znacząco corocznie przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w Polsce.