Mocno rosną wpływy z CIT- coraz mniej firm unika płacenia podatku dochodowego

1. Ministerstwo finansów po raz kolejny opublikowało wykazy przedsiębiorstw (w tym także grup kapitałowych), płatników podatku dochodowego, tym razem chodzi o podatek za rok 2018.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 tego roku, obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), na podstawie której ministerstwo finansów do końca kwietnia każdego roku, opublikuje dane podatkowe przedsiębiorstw o największych przychodach.

Chodzi o przedsiębiorstwa, których roczny przychód osiągnął kwotę przynajmniej 50 mln euro (a więc ponad 200 mln zł), a w przypadku podatkowych grup kapitałowych nie ma określenia wielkości przychodu.

Według szacunków ministerstwa finansów chodzi o około 1% działających w Polsce przedsiębiorstw (ok.4,5 tysiąca firm), a więc chodzi o podatników, których wpływ na gospodarkę i budżet państwa jest istotny, zarówno z punktu widzenia ich pozycji na rynku, ale także ze względu na ich potencjalny wpływ na poziom dochodów budżetu państwa.

2. Po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, na podstawie dokumentów przekazanych przez przedsiębiorstwa, ministerstwo finansów jest zobowiązane opublikować listę największych firm i płaconego przez nie podatku dochodowego; wśród publikowanych danych znajdą się: wysokość przychodów, wysokość kosztów, wysokość dochodu (ewentualnie poniesionej straty), wysokość podstawy opodatkowania, kwota należnego podatku dochodowego.

Ministerstwo finansów uważa, że każdy podmiot, który znajdzie się na tej liście „zyska zarówno wśród partnerów handlowych, jak i wśród konsumentów w przypadku, kiedy przedstawione dane podatkowe będą świadczyły, że jego efektywna stopa opodatkowania jest zbliżona do nominalnej stawki CIT”.

W ten sposób resort finansów znalazł prosty sposób na poważne ograniczenie tzw. optymalizacji podatkowej, jak się, bowiem wydaje ocena opinii publicznej jest najlepszą formą wpływania na zachowania podatkowe przedsiębiorców, zwłaszcza, że ustawa stworzyła możliwość publikacji wspomnianych wyżej danych finansowych przedsiębiorstw już od 2012 roku, a więc za ostatnie 7 lat.

3. Przypomnijmy także, że rozrastanie się zjawiska niepłacenia CIT przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego potwierdza raport przygotowany przez Komisję Europejską, w którym autorzy powołując się na ekspertyzy przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, a w odniesieniu do Polski na opracowania profesora Dominika Gajewskiego z warszawskiej SGH, stwierdzają, że wielkie korporacje unikają płacenia podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej.

W skali całej UE uszczuplenia z tego tytułu to kwota ponad 120 mld euro, w przypadku Polski oszacowano je na ponad 10 mld euro rocznie, co daje astronomiczną kwotę blisko 40 mld zł utraconych dochodów podatkowych.

Oznacza to, że utracone każdego roku wpływy z podatku CIT od firm z udziałem kapitału zagranicznego znacznie przekraczają dochody budżetowe z tytułu tego podatku i dobrze się stało, że resort finansów z taką determinacją walczy z agresywną optymalizacją podatkową.

Działania resortu finansów dają już wymierne rezultaty, wpływy z podatku CIT w roku 2016 były już wyższe od tych zaplanowanych o blisko 0,5 mld zł, a w roku 2017 roku wpływy z tego podatku były wyższe o 4 mld zł niż w roku poprzednim, a w 2018 już o 5 mld zł niż w roku poprzednim, a za I półrocze 2019 roku już o 3,5 mld zł większe niż planowano.

4. Jak wynika z danych ministerstwa finansów w za rok 2018, dziesięciu największych płatników podatku dochodowego, odprowadziło do budżetu aż 7,5 mld zł.

Na pierwszym miejscu jest Bank PKO BP, który wpłacił blisko 1,4 mld zł, na drugim Orlen S.A- 0,87 mld zł, na trzecim PGNIG- 0,72 mld zł, na czwartym Pekao S.A- 0,71 mld zł, na piątym bank Santander- 0,7 mld zł, na szóstym PZU- także 0,7 mld zł, na siódmym- KGHM- 0,67 mld zł, na ósmym ING Bank Śląski- także 0,67 mld zł, na dziewiątym Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka)-0,51 mld zł i na dziesiątym mBank-0,5 mld zł.

A więc w pierwszej dziesiątce największych płatników podatku dochodowego w 2018 roku było aż 6 spółek Skarbu Państwa, co oznacza, że w ostatnich kilku latach znacząco poprawiły one swoją rentowność.