MFW po przeglądzie polskiej gospodarki - szybki wzrost i stabilny sektor finansowy

1. Na początku lutego Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował kolejny coroczny raport z przeglądu polskiej gospodarki w roku 2018, w którym podkreśla znaczące przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, ale także rekordowo niskie bezrobocie i stabilność sektora finansowego.
MFW zwrócił uwagę, że wzrost PKB w Polsce jeszcze w 2016 roku wyniósł tylko 3,1% ale już rok 2018 zakończył się ponad 5% wzrostem (według szacunku GUS wzrost ten wyniósł 5,1% PKB – najwięcej w UE), co więcej bezrobocie należało do najniższych w UE i według Eurostatu wyniosło zaledwie 3,5%.
Fundusz odnotowuje również bardzo dobrą sytuację w finansach publicznych, niski deficyt tego sektora (poniżej 0,5% PKB), mimo realizacji przez rząd wielkich programów społecznych, z których ten największy program Rodzina 500 plus pochłania wydatki przekraczające 1% PKB.

2. W raporcie eksperci Funduszu podkreślają, że w kolejnych latach polską gospodarkę czeka spowolnienie wpisujące się w ogólnoświatowy cykl gospodarczy, ale w dalszym ciągu będzie on wysoki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej- według MFW w roku 2019 wyniesie on 3,6%, a w roku 2020 -3%.
Powodem spowolnienia mogą być także - eskalacja napięć w międzynarodowym handlu, negatywne konsekwencje ewentualnego bezumownego Brexitu, czy też możliwego odpływu pracowników pochodzących z imigracji zza wschodniej granicy w związku ze zachętami dla takich pracowników przygotowywanych od 2020 roku przez Niemcy.
Mimo przewidywanego spadku poziomu wzrostu PKB, Fundusz podkreśla stałą poprawę sytuacji w finansach publicznych, dzięki poprawie ściągalności podatków i zmniejszaniu luki podatkowej w podatku VAT.

3. Corocznemu raportowi MFW dotyczącym gospodarki, towarzyszy sporządzany co kilka lat, raport o stabilności sektora finansowego w Polsce (poprzedni raport dotyczący tej kwestii, był sporządzony przez MFW w 2013 roku).
Przegląd FSAP (Financial Sector Assessment Programme) bada odporność sektora finansowego, jakość ram regulacyjnych i nadzorczych oraz zdolność do zarządzania kryzysami i ich rozwiązywania.
W raporcie tym podkreślono, że polski system bankowy cechuje odporność na szoki makroekonomiczne, rynkowe i płynnościowe, co więcej MFW pozytywnie ocenia zmiany w strukturze własnościowej sektorze finansowym w Polsce w kontekście strategii repolonizacji realizowanej przez rząd.

4. Ta stabilność polskiego sektora bankowego została także potwierdzona pod koniec poprzedniego roku przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).
Urząd ten poinformował, że dwa największe polskie banki z wiodącym udziałem Skarbu Państwa, znalazły się na pierwszym i trzecim miejscu w UE, jeżeli chodzi o odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez ten Urząd.
Chodzi o PKO Bank Polski, w którym Skarb Państwa ma blisko 30% akcji (zajął pierwsze miejsce i niedawno odkupiony od Włochów przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju, Bank Pekao S.A (zajął trzecie miejsce).
Tzw. stres testy są organizowane cyklicznie przez EUNB i mają na celu zapewnienie organom nadzoru bankowego i uczestnikom rynku (głównie kredytobiorcom, posiadaczom depozytów) jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku niekorzystnych warunków gospodarczych (na przykład kryzysu gospodarczego i finansowego).
W stres testach udział wzięło 48 największych banków z krajów Unii Europejskiej i Norwegii, których aktywa obejmują około 70% aktywów europejskiego systemu bankowego, więc fakt, że w pierwszej trójce w UE są aż dwa największe polskie banki, zasługuje na szczególne podkreślenie.
Co więcej przeczy to tezie forsowanej w Polsce przez różnej maści liberałów, że tylko podmioty prywatne w tym w szczególności w sektorze finansowym (w bankowości), są gwarantem ich rynkowego działania.