Po 10 miesiącach zaledwie 3,2 mld zł deficytu budżetowego

1. Wczoraj  ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 10 miesięcy 2019 roku (styczeń- październik), z którego wynika, że mamy deficyt w wysokości zaledwie 3,2 mld zł (tj. tylko 11,2 % deficytu planowanego na cały rok).

W okresie styczeń - październik tego roku zrealizowano 332,9 mld zł, czyli 85,9 % planowanych dochodów i 336,1 mld zł tj. 80,7 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 3,2 mld zł tj. 11,2 % jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w 2019 roku w wysokości 28,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, PIT, CIT, akcyzy i podatku od gier, a także podatku od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był przecież bardzo „wyśrubowany”.

2. W okresie 10 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż ok. 20,1 mld zł.

Po 10 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 8,9 mld zł czyli o 6,3 %).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe od ubiegłorocznych o 0,2% (tj. o 0,1 mld zł) i wyniosły blisko 59,3 mld zł.

Z kolei dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 12,3 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,9 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 18,0 % r/r (tj. ok. 5,2 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2% % w ujęciu r/r ( tj o 0,2 mld zł)  i wyniosły blisko 3,9 mld zł.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w październiku w ujęciu rok do roku o blisko 6%).

Natomiast wyższe po 10 miesiącach aż o  18 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 10 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.27,3 mld zł i było wyższe aż o 13,7 % (tj. 3,3 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 10 miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok.23,5 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 10 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 336,1 mld zł tj. 80,7 % planu i było, aż o 33,1 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 302,9 mld zł ( są wyższe o 10,9%).

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 5,3 mld zł, przekazano również wyższą niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 12,1 mld zł, co było związane z wypłatą tzw. 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł).

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków z budżetu do FUS do budżetu UE i dla jednostek samorządu terytorialnego i to aż blisko 22 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po 10 miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę i to w wysokości blisko 19 mld zł.