Spadek PKB w II kwartale 2020 roku o 8,2%, na tle UE , to jeden z najlepszych wyników

1. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił komunikat dotyczący szacunku PKB za II kwartał 2020 roku, podkreślając że uwzględnia on efekty wystąpienia Covid19 ale i wprowadzenia rządowych środków mających na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii.

Z komunikatu wynika, że PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale zmniejszył się realnie o 8,2% w ujęciu rok do roku, a wyrównany sezonowo o 7.9% (tymi danymi posługuje się Eurostat).

Do tego spadku przyczynił się przede wszystkim wyraźny spadek konsumpcji, głownie gospodarstw domowych, oraz jeszcze mocniejszy inwestycji, natomiast co może być zaskakujące, w przeciwnym kierunku ciągnął PKB eksport netto.

2. Spożycie gospodarstw domowych spadło w II kwartale aż o 10,9%, natomiast spożycie zbiorowe mimo kryzysu wzrosło, w konsekwencji spożycie ogółem spadło o 7,3%, w sytuacji kiedy w I kwartale wzrosło o 1,8% (wszystko w ujęciu rok do roku).

Z kolei spadek akumulacji brutto wyniósł aż 18,7% i przyczynił się do tego zarówno spadek nakładów inwestycyjnych, zmniejszył się również przyrost rzeczowych środków obrotowych.

Natomiast mimo tego, że na skutek kryzysu spadły zarówno rozmiary eksportu jak i importu, w ujęciu rok do roku, to jednak mocniej spadł import i w związku z tym mieliśmy do czynienia z pozytywnym wpływem eksportu netto na PKB.

3. Na spadek PKB w wysokości 8,2% złożył negatywny wpływ spożycia ogółem w wysokości -5,5 p. proc. przy czym mieliśmy do czynienia z negatywnym wpływem spożycia gospodarstw domowych aż o -6,3 p. proc. i pozytywnym wpływem spożycia zbiorowego o +0,8 p. proc.

Również negatywny wpływ na PKB miała akumulacja brutto w wysokości -3,5 p. proc i złożył się na to zarówno popyt inwestycyjny w wysokości -1,8 p. proc. jak i przyrost rzeczowych środków obrotowych o -1,7 p. proc.

W rezultacie popyt krajowy (łącznie konsumpcyjny i inwestycyjny) wpłynął negatywnie na PKB w wysokości -9 p. proc i tylko eksport netto skorygował w górę poziom spadku PKB.

Jak już wspomniałem mimo spadku zarówno eksportu jak i importu, eksport netto miał pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w II kwartale i wyniósł on +0,8 p. proc.

4. Mimo robiącego wrażenie poziomu spadku PKB w II kwartale w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi, polska gospodarka odnotowała jeden z najlepszych wyników.

W połowie sierpnia Eurostat podał dane dotyczące kształtowania się PKB w II kwartale tego roku w skali całej UE, w strefie euro i poszczególnych krajach członkowskich, z których wynika, że we wszystkich 27 krajach członkowskich doszło do jego spadku.

W całej UE w II kwartale 2020 w ujęciu r/r nastąpił spadek PKB wynoszący 14,1%, natomiast w strefie euro spadek był jeszcze głębszy i wyniósł aż 15% i w związku z tym, że spadek PKB odnotowaliśmy także w I kwartale tego roku, oznacza to, że Wspólnota europejska jest dotknięta klasyczną recesją (dwa kolejne kwartały ze spadkiem PKB).

Wg. Eurostatu PKB Polski w II kwartale w ujęciu r/r spadł o 7,9% (w ujęciu wyrównany sezonowo) i był to 3. najniższy poziom spadku PKB w całej UE, mniejszy poziom spadku miał miejsce na Litwie i wyniósł 3,7% i w Finlandii gdzie spadek PKB wyniósł 5,2% (wprawdzie kilka krajów nie podało jeszcze danych dotyczących II kwartału -Estonia, Irlandia, Grecja, Chorwacja, Luxemburg, Malta i Słowenia - ale we wszystkich tych krajach spadki PKB były głębokie).

5. Jak wynika z danych Eurostatu najgłębszy spadek miał miejsce w Hiszpanii w ujęciu r/r spadek ten wyniósł aż 22,1%, na 2. miejscu znalazła się Francja ze spadkiem wynoszącym 19%, na 3. miejscu Włochy ze spadkiem 17,3%, na 4. Portugalia ze spadkiem 16,3%.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Belgia ze spadkiem- 14,5%, Węgry -13,5%, Austria- 13,3%, Słowacja-12,1%, na 9. miejscu znalazły się Niemcy z bardzo głębokim jak na niemiecką gospodarkę spadkiem wynoszącym aż 11,7%.

W pozostałych krajach UE spadki PKB oscylują wokół 10% PKB, co przekłada się na wspomniane wyżej spadki PKB w całej UE na poziomie ponad 14% i w strefie euro wynoszącym aż 15%.

Na ty tle wynik Polski spadek PKB o 8,2% (a wyrównany sezonowo spadek o 7,9%) to rzeczywiście jeden z najlepszych wyników w całej UE.