Zaskakująco niski deficyt budżetowy po październiku -tylko 12 mld zł

1. W tych dniach ministerstwo finansów opublikowało dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu państwa za 10 miesięcy tego roku z którego wynika, że dochody budżetu państwa były wyższe o 11,1 mld zł od tych z roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były niższe tylko o około 3,6 mld zł.

To wynik zaskakująco dobry, w sytuacji kiedy polska gospodarka doświadczyła blisko 3 miesięcznego lockdownu (marzec, kwiecień, maj), pewne ograniczenia w działalności gospodarczej wprowadzono także w październiku, co mogło oznaczać wręcz załamanie dochodów podatkowych, a są one niższe od tych ubiegłorocznych tylko o około 3,6 mld zł.

W okresie styczeń – październik 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 344,0 mld zł, tj. 79 % planowanych i 356,0 mld zł czyli 81,8 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł tylko 12 mld zł (przypomnijmy, że budżet na 2020 rok po nowelizacji ma limit deficytu określony na poziomie aż 109 mld zł).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że odnotowano wprawdzie spadek dochodów z 3 podatków (VAT, PIT i dochodów z akcyzy) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego roku ale już wpływy z CIT były na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, a dochody z podatku od instytucji finansowych były nawet lekko wyższe w ujęciu r/r.

2. Po 10 miesiącach widać ciągle spadek wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, były one niższe tylko o około 0,1 mld zł czyli o zaledwie 0,1 % i wszystko wskazuje na to, że do końca roku będą ich wykonanie będzie wyższe niż w roku ubiegłym.

Z kolei dochody z PIT były niższe o 4,9 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 2,6 mld zł), ale jak już wspomniałem z podatku CIT były na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym (wyniosły 34,1 mld zł), z podatku akcyzowego były niższe o 4,9% w ujęciu r/r (tj. ok.2,1 mld zł), a z kolei z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,6 % w ujęciu r/r (tj. o około 1 mld zł ).

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT po 10 miesiącach wyniosły blisko 152 mld zł, dochody z akcyzy ponad 58,4 mld zł, dochody z PIT wyniosły blisko 51,3 mld zł, dochody z podatku CIT jak wspomniałem przekroczyły 34 mld zł, a podatek od instytucji finansowych zbliżyły się do kwoty 4 mld zł.

Całościowo dochody budżetowe przekroczyły 79% tych planowanych, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 77% planowanych, choć z podatku CIT aż 81% planowanych, co oznacza że z wykonaniem wpływów z tego akurat podatku nie powinno być kłopotów, mimo obniżenia po raz kolejny jego stawki.

3. Zdecydowanie lepiej wygląda wykonanie dochodów niepodatkowych, wyniosło ono blisko 41,7 mld zł i było wyższe aż o koło 14,4 mld zł (tj, 52,6%) w stosunku do ich wykonania w okresie styczeń - październik 2019.

To wyraźnie lepsze wykonanie dochodów niepodatkowych wynika między innymi z dokonanej w czerwcu przez NBP wpłaty z zysku za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł , dodatkowych wpłat z aukcji pozwoleń na emisję CO2, oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

4. Z kolei wydatki budżetowe w okresie styczeń – październik 2020 wyniosły jak już wyżej zaznaczyłem 356,0 mld zł tj. 81,8 % planowanych, co oznacza, że były o 20 mld zł wyższe (tj. o 5,9 %) niż w tym samym okresie 2019 roku.

Główne pozycje tego wzrostu to subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (wzrost o 4,6 mld zł), wzrost aż o 10,5 mld zł środków przekazywanych do budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus o wsparcie dla 1. dziecka bez ograniczeń dochodowych w rodzinie oraz wzrost wydatków części Obrona Narodowa na zakup uzbrojenia (wzrost wydatków o 3,7 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczeniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Covid19.