Prezes prof. Adam Glapiński o zasobach złota w NBP

  1. Prezes NBP prof. Adam Glapiński udzielił wywiadu portalowi „Do Rzeczy”, w którym poruszył wiele kwestii związanych z zasobami złota jakie znajdują się w rezerwach naszego banku centralnego.

W ostatnich latach te zasoby uległy znacznemu zwiększeniu, co więcej duża ich część została sprowadzona do skarbców banku centralnego w naszym kraju, ale ciągle więcej niż połowa, znajduje się poza naszymi granicami.

Ba NBP pod kierownictwem prof. Glapińskiego ma ambitne plany znaczącego zwiększenia tych zasobów w najbliższych latach ale tempo tych zakupów będzie zależało od dynamiki zmian oficjalnych aktywów rezerwowych oraz bieżących warunków rynkowych.

 

  1. W tym miejscu należy przypomnieć, że jak poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie wartość aktywów rezerwowych Polski na koniec sierpnia 2021 roku wyniosła 143,4 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 169,5 mld USD.

Jak poinformowano w tym komunikacie, NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

Zasadnicza ich część jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe (ponad 70%), w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe, pozostała część jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej wiarygodności oraz w złocie monetarnym (w ostatnich latach ta część rezerw znacząco wzrosła, NBP ma już ponad 230 ton złota).

 

  1. Jeszcze na koniec 2015 roku wartość aktywów rezerwowych Polski zarządzanych przez NBP wyrażona w walucie euro wyniosła 86,9 mld euro, a wyrażona w dolarach amerykańskich 94,9 mld USD, a na koniec sierpnia 2021 roku jak już wspomniałem odpowiednio 143,4 mld euro i 169,5 mld USD.

A więc w ciągu ponad 5,5 roku wartość aktywów rezerwowych wyrażona w walucie euro, wzrosła o ponad 56 mld euro, a wyrażona w dolarach amerykańskich aż o ponad 74 mld USD, a więc o kilkadziesiąt procent w jednej i drugiej walucie.

Oznacza to, że wartość tych aktywów rezerwowych NBP (w tym złota) od końca 2015 roku do końca lipca 2021 roku, wzrosła aż o blisko 260 mld zł, a w samym 2021 roku zwiększyły się one o blisko 40 mld zł.

Ten wynoszący 56 mld euro, a wyrażony w dolarach amerykańskich ponad 74 mld USD i w złotych polskich aż blisko 260 mld zł wzrost wartości aktywów rezerwowych Polski, zarządzanych przez NBP, charakteryzuje działania zarządu polskiego banku centralnego, od momentu kiedy prezesem został Adam Glapiński (czerwiec 2016 rok).

 

  1. Prezes Glapiński dostarczył wiele szczegółów dotyczących zasobów złota przechowywanych w NBP, stwierdził, że jest to 105 ton czyli blisko 8400 sztab złota, każda o wadze 12,5 kg z próbą złota wynoszącą co najmniej 995 (czyli każda sztaba musi zawierać co najmniej 99,5% czystego złota).

Pozostała część złota czyli ponad 125 ton jest utrzymywana na rachunkach za granicą (przede wszystkim w Banku Anglii w Londynie), co pozwala na aktywne działania lokacyjne i osiąganie z tego tytułu dodatkowych dochodów.

Jak podkreśla prezes Glapiński, dysponując ponad 230 tonami złota, NBP zajmuje pod tym względem 23. miejsce pośród banków centralnych na świecie i 11. miejsce wśród europejskich banków centralnych.

Natomiast w zestawieniu z całą wartością aktywów rezerwowych, złoto w NBP, stanowi około 6,5% ich wartości, a to jest poziom nawet nieco wyższy niż w Niemczech, czy Stanach Zjednoczonych, czyli wiodących krajach świata jeżeli chodzi o rezerwy walutowe.