Pozytywna ocena polskiej gospodarki przez MFW

  1. W połowie tego miesiąca, zakończyła się doroczna misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Polsce, która dokonała przeglądu naszej gospodarki w ramach art. IV Statutu MFW.

MFW pozytywnie ocenia obecny stan polskiej gospodarki, a także podkreśla dobre prognozy dotyczące jej wzrostu w kolejnych latach, przy jednoczesnym obniżaniu wskaźników deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pozytywnie również MFW ocenił działania polskiego rządu w zakresie wspierania gospodarki w związku ze skutkami pandemii Covid19, a w szczególności uruchomienia kwoty ponad 250 mld zł które w postaci różnego rodzaju instrumentów finansowych trafiły do przedsiębiorców i pracowników.

 

2.Zdaniem MFW to znaczące finansowe wsparcie rządu dla przedsiębiorców, a także mocne fundamenty gospodarcze pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii i pozwoliły na przyśpieszenie ożywienia gospodarki.

Wyrazem tych działań jest spodziewany przekraczający 5% PKB wzrost gospodarczy w tym roku i jeden z najniższych poziomów bezrobocia pośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (3,5% wg. metodologii unijnej).

Jednocześnie mimo znaczących dodatkowych wydatków budżetowych związanych ze wsparciem gospodarki, a także systemu ochrony zdrowia w związku z walką ze skutkami Covid19, deficyt sektora rządowego i samorządowego na koniec tego roku wyniesie 2,9% PKB, a dług publiczny 56% PKB.

 

  1. Przypomnijmy, że w połowie października ukazał się jesienny tzw. flagowy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), dotyczący światowej gospodarki z prognozami dotyczącymi podstawowych wielkości makroekonomicznych dla poszczególnych krajów.

W Word Economic Outlook prognozy dla naszego kraju na lata 2021-2022 są niezwykle optymistyczne nie tylko w odniesieniu do wzrostu PKB, bezrobocia ale także inflacji, która wg prognozy MFW w Polsce będzie wyraźnie spadać.

Wg. tego raportu wzrost PKB miał wynieść w Polsce 5,1% w 2021 i podobnie 5,1% w roku 2022, bezrobocie mierzone liczbą niepracujących ale aktywnie poszukujących pracy w stosunku do wszystkich osób w wieku zdolności do pracy wyniesie 3,5% w 2021 roku i tylko 3,2% w roku 2022.

Wg. prognoz MFW pod kontrolą będzie także inflacja, która w ostatnich miesiącach zbliżyła się do 8%, jej średnioroczna wielkość w 2021 roku wyniesie ok 5%, w roku 2022 będzie to 3,3%, a na koniec roku 2022 wyniesie tylko 2,6%, a wiec będzie wręcz w celu inflacyjnym wyznaczonym przez RPP (2,5% +/-1%).

 

  1. z kolei samo ministerstwo finansów podkreśla zmniejszanie deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w relacji do PKB, mimo konieczności uruchomienia dodatkowych znaczących wydatków budżetowych dla wsparcia gospodarki i systemu ochrony zdrowia w związku ze skutkami pandemii Covid19.

Według tych danych ministerstwa finansów dług publiczny w relacji do PKB (wg polskiej metodologii) będzie się zmniejszał z 47,8% w 2020 do 45,4% w roku obecnym, do 43,8% w roku 2022 i do 40,3% w roku 2025.

Z kolei według metodologii unijnej dług ten w relacji do PKB będzie się obniżał z poziomu 57,5% w 2020 roku, do 57,0% w roku obecnym, do 56,6% w roku 2022, a później w tempie znacznie szybszym do 52,9% w roku 2025 (ta rozbieżność wynika z faktu że metodologia unijna obejmuje także wydatki publiczne związane z walką z Covid19 realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Polski Fundusz Rozwoju).

Jednocześnie zdaniem ministerstwa finansów, będą spadały koszty obsługi długu publicznego w relacji do PKB z 1,03% w roku 2021 do 0,95% w roku 2022 i ok. 0,88-0,89% w roku 2025.