Ostrożne założenia do budżetu na 2021 rok

1. Ministerstwo finansów przygotowuje nowelizację budżetu na 2020 roku, która ma uwzględnić skutki pandemii koronawirusa w gospodarce i w konsekwencji dla finansów publicznych, a jednocześnie przygotowuje założenia do projektu budżetu na 2021 roku.

Wczoraj te założenia przyjęła Rada Ministrów, teraz zostaną one przekazane zgodnie ze zmienionym kalendarzem spowodowanym pandemią koronawirusa do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Założenia te są obarczone sporą niepewnością, bo nie jest jasne jak będzie przebiegała druga fala pandemii kornawirusa i czy jej skala będzie wymuszała ograniczanie działalności gospodarczej.

2. W związku z tą niepewnością założenia do budżetu na 2021 są ostrożne, a podstawowa wielkość czyli wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 4%, po prognozowanym spadku na w roku obecnym w wynoszącym 4,6%.

W efekcie średni poziom wzrostu PKB w Polsce w lata 2020-2021, będzie należał do najwyższych w UE, ponieważ spadek PKB w tym roku w naszym kraju będzie jednym z najniższych, a poziom wzrostu w roku następnym będzie należał do najwyższych.

Stopa bezrobocia jest prognozowana na poziomie 7,5% i będzie to oznaczało jej spadek z 8%, bowiem taki poziom stopy bezrobocia prognozuje ministerstwo finansów się na koniec obecnego roku.

Z kolei inflacja jest prognozowana w roku 2021 na poziomie 1,8%, w sytuacji kiedy średnioroczna inflacja w tym roku ma wynieść 3,3%, co oznacza wyraźny spadek inflacji bazowej, głównie ze względu na mniejsze tempo wzrostu płac.

Zakłada się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2021 o 3,4%, podczas gdy w roku 2020 wzrost ten ma wynieść 3,5%, a w roku 2019 wzrost ten sięgnął aż 7,2%.

Wyraźnie ma się poprawić sytuacja w handlu zagranicznym, w tym roku polski eksport ma spaść o 9,3%, a import o 10,2%, w roku przyszłym eksport ma wzrosnąć o 6,9%, natomiast import ma wzrosnąć o 7,3%.

3. W założeniach budżetowych pojawiły się uwarunkowania dotyczące prognozy dochodów i wydatków na rok 2021.

Ministerstwo finansów podkreśla, że poziom dochodów będzie zależał od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po recesji z 2020, która wprawdzie będzie najłagodniejsza w całej UE ale jednak wystąpi po raz pierwszy od wielu lat.

Zwraca także uwagę, że dochody podatkowe będą wspierane wprowadzonymi w poprzednich latach rozwiązaniami, które uszczelniły pobór podatku VAT ale także podatków dochodowych PIT i CIT.

Wreszcie resort przypomina, że na dochody budżetowe będzie miało wpływ wprowadzenie tzw. estońskiego podatku dochodowego dla firm (czyli pobierania podatku dopiero w momencie wypłat zysku, jeżeli natomiast wypracowany zysk będzie reinwestowany wtedy poboru podatku nie będzie), przy czym to rozwiązanie będzie dotyczyło spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 50 mln zł.

4. W odniesieniu do wydatków budżetowych resort finansów zwraca uwagę na zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), ze względu na skutki pandemii koronawirusa, zgodnie zresztą z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Takie rozwiązanie umożliwia wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami finansowymi i skuteczne przeciwdziałanie epidemii pod względem zdrowotnym ale także jej skutkom gospodarczym.

Ministerstwo finansów podkreśla, że dzięki tej decyzji nie będzie ograniczania wydatków o charakterze społecznym, w ochronie zdrowia czy obronie narodowej, a także będzie możliwość dodatkowego wsparcia inwestycji publicznych, które spowodują powrót polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu.